จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ และมีผลงานในการทำงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน พร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด

           จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ และมีผลงานในการทำงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน พร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด

        วันนี้ (21 กุมพาพันธ์ 2561) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด เรือนจำจังหวัด และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด  นอกจากนั้นยังมีการมอบรางวัลให้กับทูบีนัมเบอร์วันประเภทชมรมต้นแบบ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้แก่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนเกษตรพัฒนา ชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนบ้านคลองครุนอกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน DC มหาชัยบริษัท CP ALL ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัยชมรมประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นของจังหวัดสมุทรสาครได้แก่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ ชมรม TO BE NUMBER ONE ท่าเสา และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลสมุทรสาคร  นอกจากนั้นยังมีการมอบรางวัลให้กับประเภทเยาวชนคนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE Idol จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติที่มีผลการเรียนดี มีจิตอาสา มีความสามารถพิเศษและมีบุคลิกอุปนิสัยที่ดี ได้รับการรับรองด้านความฉลาดทางอารมณ์สามารถเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนจังหวัดสมุทรสาครได้ซึ่งมี 4 คนได้ ไอ้แก่นายยุทธพงษ์ สีคะ จากชมรมทูบีนัมเบอร์วันคนดีศรีเกษตรพัฒนา นางสาวศิริภัทร รัสมี สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันเยาวชนคนดีศรีเกษตรพัฒนา นางสาวปภาวรินทร์ เขียนดี สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ และ นายอัมรินทร์ ฟักอ่อน จากชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
หลังจากที่ได้มีการมอบรางวัลแล้ว จึงได้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเยาวชน รวมทั้งการประกวดทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล พาร์ท ซิงกิ้ง คอนเทสท์ รอบชิงชนะเลิศ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่เซนทรัลมหาชัยด้วย