วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว จังหวัดสมุทรสาคร "พลังครอบครัวไทยใจอาสา เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง"