การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตามหนังสือ รง0017.1/ว3624)

 

ประกอบด้วยบทความ 5 เรื่อง ดังนี้

1. เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ใครก็ขอดูได้

2. สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้

3. ขอเทปบันทึกเสียงที่ประชุม เพื่อปกป้องสิทธิได้ไหมครับ

4. ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ

5. สร้างรั้วทับคลอง