การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตามหนังสือ รง0018/ว2376)

มีบทความ 5 เรื่อง ดังนี้

1.ตึกสูงหลังนี้ ปลอดภัยครับ

2.คอนโดนี้ น่าจะสร้างไม่ถูกต้อง

3.ไปไหนมาไหน ไม่ใช่ความลับ

4.อยากศึกษาเรื่องขยะ

5.สำคัญแค่ไหน ถึงเปิดไม่ได้