การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตามหนังสือ รง0018/ว3247)

 

มีบทความ 5 เรื่อง ดังนี้

1.ไม่ให้หรือไม่มี

2.รอชี้แจง แต่ขาดเอกสาร

3.แอบดักฟัง

4.เวชระเบียน=ค่าทดแทน

5.จะเอาห้างหรือนาข้าว