หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวตาม MOU