Personnel structure

บุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
 
นายกรีฑา สพโชค
แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
 
นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
 
นางสุพิชฌาย์ นัยอรรถ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
 
นางสาวลาภพร ลิ่มดุลย์
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
 
นางสาววิชุดา อินทรักษา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
นางวิไลวรรณ สินทะเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
นางสาวผ่องพรรณ ขันนารัตน์
นักวิชาการแรงงาน
 
 
นายณัฏฐชัย สุภาพันธ์วรกุล
พนักงานขับรถยนต์