โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและป้องกัน ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

      สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ เรือนน้ำเย็นรีสอร์ท ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม