มหกรรมการประกวดชมรม To Be Number One ในชุมชนและการประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

     นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาคร  เปิดมหกรรมการประกวดชมรม To Be Number One ในชุมชนและการประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร  วันนี้ (29 มกราคม 2561) เวลา 10.00 น. ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมการประกวดชมรม To Be Number One ในชุมชนและการประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีชมรม To Be Number One ในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ชมรม To Be Number One บ้านนาขวาง, ชมรม To Be Number One ตำบลท่าเสา, ชมรม To Be Number One คลองตัน, ชมรม To Be Number One บ้านคลองครุนอก, ชมรม To Be Number One ชุมชนเกษตรพัฒนา, ชมรม To Be Number One เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร และชมรม To Be Number One บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการนี้ ได้มีกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 9 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว, กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านรางน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน และกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สำหรับ ผลการประกวดชมรม To Be Number One ระดับจังหวัดได้แก่ชมรม To Be Number One ตำบลท่าเสา และผลการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร ชนะเลิศได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านรางน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน