บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย

1) บทความ เรื่อง ไปสร้างที่อื่นเถอะ

2) บทความ เรื่อง ไม่ต้องปิดหรอกครับ

3) บทความ เรื่องเกิดจากขยะ

4) บทความ เรื่องผมเข้าบ้านไม่ได้ 

5) บทความ เรื่อง อยากเก็บเรื่องของตัวเอง