การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตามหนังสือ รง0208.2/3032)

 

ประกอบด้วยบทความ 5 เรื่อง ดังนี้

1. ใครมีสิทธิ

2. ปีหน้าผมจะไปติว

3. โดนร้อง เพราะไม่เผาศพ

4. ทำบุญค่าไฟฟ้า

5. นึกว่าให้ไปเซ็นชื่อ