การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตามหนังสือ รง0208.2/ว232)

ประกอบด้วยบทความ 5 เรื่อง ดังนี้

 1. ขอเงินคืน

2. ผมผิด แต่ก็ยังอยากรู้

3. ขอติดค้างไว้ก่อน

4. น้ำตาลไม่หวาน

5. ขอไปใช้ในศาล