การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตามหนังสือ รง0208.2/ว107)

ประกอบด้วยบทความ 5 เรื่อง ดังนี้

1. อยากรู้เรื่อง เงินโรงเรียน

2. ยกเลิกประกาศสอบราคาทำไม

3. เราไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ

4. อยากรู้ความเห็น ฝ่ายกฎหมายให้ขยายเวลาสัญญา

5. ขอข้อมูลไปฟ้องให้ไปยูเทิร์นที่อื่น