ข่าวเด่น

มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลากรภายในองค์ที่มีคุณธรรม "จิตอาสา" ประจำปี 2562

 

นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลากรภายในองค์กรที่มีคุณธรรม " จิตอาสา" ประจำปี 2562

ภาพข่าว: 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่

         วันที่ 10 กันยายน 2562 นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายพิริยะ  ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่สู่สถานประกอบการ ณ สำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาครและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ชื่องาน “สมุทรสาคร Safety Healthy and Happy @นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร” เพื่อบูรณาการกิจกรรมการให้บริการด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการแก่

ภาพข่าว: 

การนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ในจังหวัดสมุทรสาคร

         สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU สำหรับแรงงาน 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562  - 30 มีนาคม 2563 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน

ภาพข่าว: 

ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8)

 

ภาพข่าว: 

ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบ (ร่าง) การกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

 กระทรวงแรงงานจึงได้จัดทำ (ร่าง) การกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ ขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย 

ภาพข่าว: 

ตำแหน่งงานว่าง เดือนตุลาคม 2561

 

ภาพข่าว: 

ตำแหน่งงานว่าง เดือนกันยายน 2561

 

ภาพข่าว: 

การสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561

 กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนผลิดบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงในอนาคต

ภาพข่าว: 
Syndicate content