Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

การตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน (นางสาวบุปผา เรืองสุด)

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการรอบที่ 2 (Progress Review) ตรวจติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางสาวบุปผา เรืองสุด) เป็นประธานในการตรวจราชการ และนางเจริญพิศ เอกอุรุ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมตรวจราชการในครั้งนี้

TOP