Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือนายจ้างดูแลสุขภาพลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณากำหนดมาตรการตามประกาศดังกล่าวซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับการจัดทำบันทึก          ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในประกาศโดยเคร่งครัด

TOP