Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(ฉบับที่ 10)

pll_content_description

ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2563

TOP