Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วม.โครงการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือกกรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน และกรรมการผู้แทนรับงานไปทำที่บ้าน

pll_content_description

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือกกรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน และกรรมการผู้แทนรับงานไปทำที่บ้าน

1) แบบประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ

2) แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

1) แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้จ้างงาน 

2) แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน

สรุปการเลือกกันเอง

 

TOP