Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

‘สุชาติ ชมกลิ่น’ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40@สมุทรสาคร รณรงค์และเชิญชวนให้แรงงานนอกระบบหรือแรงงานภาคอิสระได้รับหลักประกันที่มีความมั่นคงในชีวิต

pll_content_description

‘สุชาติ ชมกลิ่น’รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40@สมุทรสาคร รณรงค์และเชิญชวนให้แรงงานนอกระบบหรือแรงงานภาคอิสระได้รับหลักประกันที่มีความมั่นคงในชีวิต
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40@สมุทรสาคร ณ ลานกิจกรรม เซ็นทรัล พลาซา มหาชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด สถานประกอบการ และผู้ประกันตน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่สังคมสูงวัย ในวันนี้ ผมจึงได้มาเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่สมุทรสาคร ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมจัดขึ้น เพื่อรณรงค์และเชิญชวนให้แรงงานนอกระบบหรือแรงงานภาคอิสระได้รับหลักประกันที่มีความมั่นคงในชีวิต
นายสุชาติ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานตระหนักดีว่า แรงงานภาคอิสระ เป็นกลุ่มกำลังแรงงานที่สำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และหากกลุ่มแรงงานดังกล่าวมีความมั่นคงในชีวิตทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงานและการดำเนินชีวิต ย่อมส่งผลทางบวกต่อระบบเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติโดยรวม ซึ่งในการดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40@สมุทรสาคร ภายใต้กิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เครือข่ายผู้นำชุมชน พ่อค้า แม่ค้า นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมโครงการให้สามารถรับรู้ และเผยแพร่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่ได้รับตามความคุ้มครองทั้ง 3 ทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นกรณีทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร รวมทั้งเงื่อนไขของการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้สมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้รับทราบและนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้แรงงานภาคอิสระตัดสินใจสมัครเพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคมมาตรา 40 เพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล
ทั้งนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครมีแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ได้เข้าร่วมในส่วนกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยนำผลงานการประดิษฐ์เรือประมงจำลองบางหญ้าแพรก โดยมีนายชัชวาล ชาวสมุทร ตัวแทนกลุ่มแรงงานนอกระบบการประดิษฐ์เรือประมงจำลอง และมอบเรือประมงจำลองของที่ระลึกให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 
TOP