Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร

  นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร

  แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
  • นางสาวลภัสนันท์ ลัดดาพรสวัสดิ์

   นางสาวลภัสนันท์ ลัดดาพรสวัสดิ์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวศิรินภา นาสมนึก

    นางสาวศิรินภา นาสมนึก

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    • นายเชาวลิต กงม้า

     นายเชาวลิต กงม้า

     พนักงานขับรถยนต์
  • นายณัฐพงษ์ รัติโชติ

   นายณัฐพงษ์ รัติโชติ

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางสาวสุนิสา เชาว์เจริญ

    นางสาวสุนิสา เชาว์เจริญ

    นักวิชาการแรงงาน
  • นางสาวโชติกา คำเสริมสอน

   นางสาวโชติกา คำเสริมสอน

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นายณัฐวัฒน์ พุกนวน

    นายณัฐวัฒน์ พุกนวน

    เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
  • นางสาวมัลลิยา หมัดอะหวัง

   นางสาวมัลลิยา หมัดอะหวัง

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางสาวจุฑามาส แก้วประดับ

    นางสาวจุฑามาส แก้วประดับ

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมินเบื้องต้น
TOP