Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี

  นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี

  • กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

   • นางสาวลภัสนันท์ ลัดดาพรสวัสดิ์

    นางสาวลภัสนันท์ ลัดดาพรสวัสดิ์

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวฑฤณ เอี่ยมสุวรรณ

     นางสาวฑฤณ เอี่ยมสุวรรณ

     นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
     • นายวีร์รัศมิ์ ลาภลือชัย

      นายวีร์รัศมิ์ ลาภลือชัย

      นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
      • นางสาวขวัญดาว ขาวงาม

       นางสาวขวัญดาว ขาวงาม

       นักวิชาการแรงงาน
      • นางสาววีรินท์ หุ่นนอก

       นางสาววีรินท์ หุ่นนอก

       นักวิชาการแรงงาน
       • นายณัฐวัฒน์ พุกนวล

        นายณัฐวัฒน์ พุกนวล

        เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
      • นายนรุตม์ นาชัยลาน

       นายนรุตม์ นาชัยลาน

       นักวิชาการแรงงาน
       • นางสาวจันทกาญจน์ ดาวเรือง

        นางสาวจันทกาญจน์ ดาวเรือง

        เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
      • นายกฤติธี มะโหฬาร

       นายกฤติธี มะโหฬาร

       นักวิชาการแรงงาน
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป

   ฝ่ายบริหารทั่วไป

   • นางสาวฐิตาพร วรรณรังษี

    นางสาวฐิตาพร วรรณรังษี

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    • นางสาวสุนิสา เชาว์เจริญ

     นางสาวสุนิสา เชาว์เจริญ

     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     • นางสาวอินธิรา เล้าเกร็จ

      นางสาวอินธิรา เล้าเกร็จ

      นักวิชาการแรงงาน
      • นางชลิดา รุ่งอุทัยถาวรสุข

       นางชลิดา รุ่งอุทัยถาวรสุข

       เจ้าพนักงานธุรการ
       • นายเชาวลิต กงม้า

        นายเชาวลิต กงม้า

        พนักงานขับรถยนต์
       • นางพัชรี กงม้า

        นางพัชรี กงม้า

        พนักงานทำความสะอาด
TOP