Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายเฉลิมพล เนียมสกุล

  นายเฉลิมพล เนียมสกุล

  แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
  • นางสาวลภัสนันท์ ลัดดาพรสวัสดิ์

   นางสาวลภัสนันท์ ลัดดาพรสวัสดิ์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางชลิดา รุ่งอุทัยถาวรสุข

    นางชลิดา รุ่งอุทัยถาวรสุข

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินเบื้องต้น
   • นายณัฐวัฒน์ พุกนวล

    นายณัฐวัฒน์ พุกนวล

    เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • นางสาวทฤฑ เอี่ยมสุวรรณ

   นางสาวทฤฑ เอี่ยมสุวรรณ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • นายวีร์รัศมิ์ ลาภลือชัย

   นายวีร์รัศมิ์ ลาภลือชัย

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
  • นางสาวฐิตาพร วรรณรังษี

   นางสาวฐิตาพร วรรณรังษี

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นางสาวสุนิสา เชาว์เจริญ

    นางสาวสุนิสา เชาว์เจริญ

    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    • นายเชาวลิต กงม้า

     นายเชาวลิต กงม้า

     พนักงานขับรถยนต์
     • นางพัชรี กงม้า

      นางพัชรี กงม้า

      พนักงานทำความสะอาด
   • นางสาวศวรรณยา เทียมสวรรค์

    นางสาวศวรรณยา เทียมสวรรค์

    เจ้าพนักงานธุรการ
TOP