Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายปี 2562 ...

ไตร 4 ปี 2562 ...

ไตรมาส 3 ปี 2562 ...

ไตรมาส 2 ปี 2562 ...

ไตรมาส 1 ปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร รายปี 2561 ...

ไตร 4 ปี 2561 ...

ไตร3 ปี2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 2 ปี 2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 1 ปี 2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร รายปี 2560 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 4 ปี 2560 ...

TOP