Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร รายปี 1/2564 ...

รายปี 2563 ...

ไตรมาส 4 2563 ...

ไตรมาส 2 ปี 2563 ...

รายปี 2562 ...

ไตร 4 ปี 2562 ...

ไตรมาส 3 ปี 2562 ...

ไตรมาส 2 ปี 2562 ...

ไตรมาส 1 ปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร รายปี 2561 ...

ไตร 4 ปี 2561 ...

ไตร3 ปี2561 ...

TOP