Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2564 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 2 ปี 2564 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร รายปี 1/2564 ...

Mol-Thailand

รายปี 2563 ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 4 2563 ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 2 ปี 2563 ...

Mol-Thailand

รายปี 2562 ...

Mol-Thailand

ไตร 4 ปี 2562 ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 3 ปี 2562 ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 2 ปี 2562 ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 1 ปี 2562 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร รายปี 2561 ...

TOP