Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศ

Mol-Thailand

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) ...

Mol-Thailand

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ปี พ.ศ. 2567 ...

TOP