Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19)

pll_content_description

 

 ปัจจุบันได้เกิดโครปอดอักเสบซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในประชาชน สถานประกอบการ ตลาด ห้างสรรพสินค้า  เป็นต้น สำนักงานแรงงานจังหวัด จึงขอความร่วมมือดำเนินการ ดังนี้

   1. ประชาชนมีอาการไข้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบพาไปพบแพทย์หรือโทรแจ้งสายด้วนกรมควบคุมโรค 1422

    2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในหน่วยงาน สถานประกอบการ ดังนี้ ดื่มน้ำอุ่นเมื่อรู้สึกกระหายน้ำ (เด็ก 30-40 ซีซี,ผู้ใหญ่ 40-80 ซีซี) หลีกเลี่ยงการสัมผัสผุ้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอหรือจาม หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชนไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น การปฏิบัติตนในการกินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ ฯลฯ

    3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในตลาดค้าสัตว์ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ห้ามรับประทานของดิบ รับประทานอาหารอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีสารอาหารครบถ้วน และนอนพักผ่อนให้เพียงพอ

    4. การทำความสะอาดสถานที่ในจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

 

                    

TOP