Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

pll_content_description

สำนักงานประกันสังคม ขอแจ้งเรื่องลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เพื่อการรับประโยนช์ทดแทน 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน สำหรับค่าจ้างงวดพฤษภาคม ถึง งวดเดือนกรกฎาคม 2565

 

TOP