Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

การให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service: OSS) จังหวัดสมุทรสาคร

pll_content_description

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service จังหวัดสมุทรสาคร

                            หยุดให้บริการแล้ว

         

               เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ในขณะนี้ เพื่อลดความแออัดของผู้มารับบริการขอใบอนุญาตทำงาน และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว จังหวัดสมุทรสาครจึงประกาศ
งดการให้บริการต่อใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service จังหวัดสมุทรสาคร ณ อาคาร
ภัตตาคารนิวเฟรนด์ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่ยื่นบัญชีรายชื่อ (Name list) ไว้แล้วไปดำเนินการดังนี้

                    1. ขอตรวจลงตรา VISA ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร หรือสาขาย่อยกระทุ่มแบน ได้ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ (เฉพาะเดือนมีนาคม 2563) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 034 867 666 / 080 894 5833 / สาขากระทุ่มแบน โทร. 064 958 0711 / สายด่วน 1178

                   2. ขอต่อใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 034 469 315 / 034 836 223-5

                   3. ขอทำบัตรหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดสมุทรสาคร (หน้าที่ทำการอำเภอเมืองสมุทรสาคร) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 034 422 035 / 034 412 963              

          สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ยังไม่ได้ยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ให้ดำเนินการยื่นบัญชีรายชื่อ ในระบบ Online หรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดสมุทรสาคร (OSS) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 นี้

 

 

TOP