Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2565

pll_content_description

กิจกรรมเนื่องใน “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร” และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าแรงงาน ประจำปี 2565

TOP