Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ขอความร่วมมือสถานประกอบการที่ตรวจ ATK ตามมาตรการ DMHTTA รายงานผลการตรวจตามคิวอาร์โคด ด้านล่างนี้

pll_content_description

TOP