Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอรับเงินประกันสังคมซาอุดิอาระเบียหรือเงินโกซี่(GOSI)

pll_content_description

สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย (กรุงริยาด) ขอชี้แจงการจ่ายเงินประกันสังคมซาอุดิอาระเบียหรือเงินโกซี่คืนแก่สมาชิกนั้น จะต้องส่งเอกสารแก่สำนักงานประกันสังคมซาอุดิอาระเบียตามรูปแบบที่กำหนด หากสมาชิกรายใดมีสิทธิทางสำนักงานประกันสังคมซาอุดิอาระเบียจะจ่ายเงินคืนเพียงครั้งเดียว โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิโดยตรง

 

TOP