Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12)

TOP