Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

pll_content_description

         การรับสมัครบุคคลทั่วไปโดยการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับทราบการเปิดรับสมัครทั่วถึงทุกท้องที่ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ ผู้ใดสนใจสามารถขอรับใบสมัครกรอกข้อมูลลงในใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ตามภูมิลำเนาของผู้สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2565

TOP