Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจ การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

pll_content_description

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจ

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้ https://drive.google.com/…/15Yn8BoIjAEdtuDO78rl…/view…แก้ไข1สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

TOP