Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ประชุมมอบหมายภารกิจและรับฟังปัญหาการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน ระดับตำบล จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาครและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมประชุม เพื่อมอบนโยบายภารกิจและรับฟังปัญหาการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และชี้แจงการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งการร่วมรับฟังโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ และแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพให้มีงานทำ มีรายได้ ณ ห้องประชุมมหาชัย 201 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

TOP