Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนมกราคม 2564

pll_content_description

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.  นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1. หารือเกี่ยกับการดำเนินงานของศูนย์ห่วงใยแรงงานสาคร (FQ) 2. การดำเนินโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ผู้ว่างงาน/ผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เป้าหมายจำนวน 320 คน กรอบวงเงิน 1,156,800 บาท โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

TOP