Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ

TOP