Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 22 จังหวัดชายทะเล

pll_content_description

TOP