Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

pll_content_description

TOP