Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์

pll_content_description

แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์

โดยสามารถยื่นคำขอผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ได้แล้ว

รายละเอียดตาม Qr Code ที่แนบมานี้

TOP