Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของคนต่างด้าวในประเทศ กรณีคนต่างด้าวมีนายจ้าง และกรณีคนต่างด้าวไม่มีนายจ้าง

pll_content_description

แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของคนต่างด้าวในประเทศ กรณีคนต่างด้าวมีนายจ้าง และกรณีคนต่างด้าวไม่มีนายจ้าง

 

TOP