Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

📢 กระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวนทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563

pll_content_description

📢 กระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวนทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563
📌 ผ่านทางออนไลน์ ได้ในระหว่างวันที่ 1 – 25 ตุลาคม 2563

TOP