Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

5 เสือแรงงานสมุทรสาคร ร่วมตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของผู้ประกอบการร้านอาหาร ในพื้นที่ อ.กระทุ่มแบน

pll_content_description

TOP