Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

STOP การค้ามนุษย์ HUMAN TRAFFICKING

pll_content_description

STOP การค้ามนุษย์ HUMAN TRAFFICKING (พบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว โปรดแจ้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนษุย์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร) หรือสายด่วน 1506 กระทรวงแรงงาน

TOP