Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

ไตรมาส 2 ปี 2563 ...

Mol-Thailand

รายปี 2562 ...

Mol-Thailand

ไตร 4 ปี 2562 ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 3 ปี 2562 ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 2 ปี 2562 ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 1 ปี 2562 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร รายปี 2561 ...

Mol-Thailand

ไตร 4 ปี 2561 ...

Mol-Thailand

ไตร3 ปี2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 2 ปี 2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 1 ปี 2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร รายปี 2560 ...

TOP