Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง “สุจริต โปร่งใส สมุทรสาครใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

pll_content_description

ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Pollicy

TOP