Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2566

pll_content_description

ประกาศ สรจ.สค. No Gift Pollicy 2566

TOP