Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

การบูรณาการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประจำเดือน พฤษภาคม 2567

pll_content_description

การบูรณาการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประจำเดือน พฤษภาคม 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร กอ.รมน. จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยข่าวกรองทางทหาร บูรณาการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กลุ่มธุรกิจผลไม้อบแห้ง และธุรกิจผลิตอาหารสุนัขและแมว ที่มีลูกจ้างระหว่าง 1,000 – 4,200 คน ในพื้นที่ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 แห่ง รวมแรงงานทั้งหมด 5,115 คน มีรายละเอียด ดังนี้

 1. กลุ่มธุรกิจผลไม้อบแห้ง มีแรงงาน จำนวน 1,014 คน
    (คนไทย 246  คน แบ่งเป็น เพศชาย 93 คน เพศหญิง 153 คน) 
    (คนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา 768 คน แบ่งเป็น เพศชาย 437 คน เพศหญิง 331 คน)

 2. กลุ่มธุรกิจผลิตอาหารสุนัขและแมว มีแรงงาน จำนวน 4,101 คน
    (คนไทย 846 คน แบ่งเป็น เพศชาย 313 คน เพศหญิง 533 คน)  
    (ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 3,255 คน แบ่งเป็น เพศชาย 1,386 คน เพศหญิง 1,869 คน)

– สุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวตามแบบ รบ.1 จำนวน 36 คน (คนไทย 4 คน, ต่างด้าว 32 คน)

ผลการตรวจ

1.ารตรวจแบบคัดกรองเบื้องต้น ไม่พบพฤติการณ์/ข้อบ่งชี้การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด ไม่เข้าข่ายการกระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

2.สถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง จ่ายค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 363 บาทต่อวันตามที่กฎหมายกำหนด และมีเงินโบนัสให้ในช่วงปีใหม่ตามสมควร ลูกจ้างมีความพึงพอใจในการทำงานในสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง เป็นอย่างมาก

TOP