Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

การขออนุญาตทำงานของแรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดสมุทรสาคร

pll_content_description

แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563 (ไม่รวมกลุ่มที่นำเข้าตามระบบ MOU)   ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดสมุทรสาคร เปิดบริการต่อใบอนุญาตทำงาน ที่ตั้งอยู่ที่ อาคารภัตตาคารนิวเฟรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (วันจันทร์ – วันเสาร์) 


กรณีใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดหรือพ้นระยะเวลาขอใบอนุญาตทำงานข้างต้นแรงงานต่างด้าวจะต้องเดินทางกลับไปดำเนินการ 
ณ ประเทศต้นทางเท่านั้น ติดต่อสอบถาม โทร. 034-406443 / 034-406501 / 034-469315

TOP