Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 1 ปี 2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร รายปี 2560 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 4 ปี 2560 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2560 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 2 ปี 2560 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 1 ปี 2560 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร รายปี 2559 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 4 ปี 2559 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2559 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 2 ปี 2559 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 1 ปี 2559 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร รายปี 2558 ...

TOP