Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 1 ปี 2556 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 2 ปี 2556 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 4 ปี 2555 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 2 ปี 2555 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 1 ปี 2555 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร รายปี 2554 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2554 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 4 ปี 2554 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 2 ปี 2554 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 1 ปี 2554 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 4 ปี 2553 ...

TOP