Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 2 พ.ศ.2566

7 กรกฎาคม 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 3 พ.ศ.2565

27 กรกฎาคม 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 2 พ.ศ.2565

20 เมษายน 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 1 พ.ศ.2565

25 มกราคม 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส ๔ พ.ศ.๒๕๖๔

27 ตุลาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

16 มิถุนายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส

31 มกราคม 2563
TOP